The Joy of eWeaving in Riga during the Song Festival, July 4, 2013

/Informācija latviski zemāk/

During the week of Latvian Song Festival artists Ramyah Gowrishankar and Kati Hyyppä from Finland are inviting to an open electronic craft studio at 14.00 on Thursday, July 4th in RIXC Media Space where participants will be introduced to ‘electronic crafts’ and invited to try it out for themselves.

eCrowns are electronic versions of traditional Latvian unmarried women’s headgear made by the eCrafts Collective, Ramyah Gowrishankar and Kati Hyyppä, during their residency at the transdisciplinary art center SERDE in Aizpute, Latvia in June 2012.

The Sirius Crown helps single women in finding potential marital partners. Partner candidates are sensed by an ultrasonic distance sensor, which triggers sound and light effects according to the mood selected by the crown’s wearer. If a friendly mood is selected, the reception of the candidate is welcoming and cheerful, while the grumpy mode quickly repels intruders.

Find out more about the project here: http://singlewomensecrowns.tumblr.com

The studio will be open to participants from 14.00 to 18.00. At 18.00 we invite everyone to the concluding part of the studio with public presentations on electronic crafts. Artists will introduce their research and experience with e-embroidery and show how traditional textile artifacts – crowns or belts of national Latvian costumes – can become products of contemporary design when different electronic materials such as led lights and sensors are aded in their making-process. Visitors will also have a unique opportunity to try on electronic versions of Skrunda’s traditional crown.

RIXC Media Space address – 11. novembra krastmala 35 (entrance from Minsterejas street).
Admission free.

The eCrafts Collective are Ramyah Gowrishankar and Kati Hyyppä who joined their forces in the quest for fascinating, unexpected and delightful combinations of crafts and electronics. Craft knowledge is versatile and has adapted with time to the availability of resources and materials. In todays world, it is possible to think of electronics as another, additional material for crafts. The eCrafts Collective likes to investigate traditional textiles, patterns and craft objects and to get insights to local cultures, traditions, histories and folklores surrounding them. In the course of the explorations, electronics become another ingredient in the mix, used for highlighting and complementing the crafted ‘story’.
More information on eCrafts Collective.

“Electronic Crafts” is a part of residency centre SERDE event series that continues to raise awareness on Latvian contemporary cultural heritage and to promote it on an international and interdisciplinary level with the aim to introduce wider audiences with traditional crafts and their contemporary interpretations.
In year 2012 artists received a grant for creative work at SERDE residency. As the theme of their work, they chose to investigate the historical Skrunda crown and to reconstruct it by using the method of electronic embroidery. As the result of the residency two Skrunda crown prototypes were made with different electronic variations.
See SingleWomensCrowns blog.

“Electronic Crafts” open studio and presentation is organised by Interdisciplinary Art Group and Residency Centre SERDE in collaboration with Centre for New Media Culture RIXC.

For more information on organizers visit:
Artist residency centre SERDE
Serde.lv
Serde on Facebook.

RIXC Centre for New Media Culture:
RIXC on Facebook.
RIXC on Twitter.
RIXC on Vimeo.
RIXC.lv.

RIXC Media Space Exhibition Programme 2013 is supported by State Culture Capital Foundation.
Project “Electronic Crafts” is supported also by Nordic Culture Point, Aizpute Municipality Council.

RIXC Media Space Exhibition Programme 2013 upcoming events – Liepaja new media artist “Showcase” and exhibition “Syntheic Nature”, Irina Spicaka’s workshops in collaboration with “Sound Forest” and “Art+Communication 2013” festival performances. For the most information please visit RIXC Facebook page.

Signe_ar_vainagu_600pix
E-crown made by eCrafts collective in Aizpute residency in 2012. | Elektroniski izšūts vainags 2012. gada rezidenču laikā Aizputē.

Dziesmu svētku laikā aicinām uz “Elektroniskajiem rokdarbiem”

Ceturtdien, 4. jūlijā, plkst. 14.00 Dziesmu svētku nedēļā mākslinieces Rāmja Gorišankara (Ramyah Gowrishankar) un Kati Hūpa (Kati Hyyppä) no Somijas aicina uz atvērto elektronisko rokdarbu studiju RIXC Mediju telpā, kurā apmeklētāji varēs iepazīties un arī paši iesaistīties elektronisko rokdarbu darināšanā.

Studija būs atvērta no plkst. 14.00 līdz 18.00. Studijas noslēgumā plkst. 18.00 aicinām uz elektronisko rokdarbu publisku prezentāciju. Mākslinieces iepazīstinās ar saviem pētījumiem un pieredzi e-izšūšanā, un parādīs to, kā tradicionāli tekstilizstrādājumi – vainagi vai jostas var kļūt par mūsdienīgi interaktīviem modes dizaina izstrādājumiem, ja tos darinot, izmantojam dažādus elektronikas materiālus – led gaismas un sensorus. Apmeklētājiem būs arī unikāla iespēja pašiem pielaikot Skrundas tradicionālā vainaga elektroniskās versijas.

RIXC Mediju telpas adrese – 11. novembra krastmalā 35 (ieeja no Minsterejas ielas).
Ieeja bez maksas.

Abas mākslinieces ir dibinājušas Somijā apvienību “eCrafts” (E-rokdarbi), kas piedāvā dažādām auditorijām, īpaši jauniešiem, apgūt tradicionālo izšūšanu, izmantojot mūsdienīgus elektronikas materiālus. Pētot tradicionālos rokdarbu paraugus, kā arī iedziļinoties vietējās kultūras tradīcijās un folklorā, mākslinieces izmanto elektronikas aksesuārus, lai šos tradicionālos izstrādājumus papildinātu un aktualizētu.
Vairāk informācijas par “eCrafts” apvienību: http://ecraftscollective.wordpress.com

“Elektroniskie rokdarbi” ir daļa no rezidenču centra SERDE pasākumiem, kas turpina mūsdienīgu Latvijas kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu starptautiskā un starpdisciplinārā mērogā ar mērķi iepazīstināt plašāku sabiedrību ar tradicionālajām rokdarbu prasmēm un to mūsdienīgām interpretācijām.
2012. gadā mākslinieces saņēma stipendiju radošajam darbam SERDEs rezidencē. Par savu darba tēmu viņas izvirzīja vēsturiskā Skrundas vainaga izpēti un rekonstrukciju ar elektroniskās izšūšanas metodi. Rezidences ietvaros tapa divi Skrundas vainaga prototipi ar dažādām elektroniskām versijām.
See SingleWomensCrowns blog.

“Elektronisko rokdarbu” atvērto studiju un prezentāciju organizē Starpnozaru mākslas grupa un rezidenču centrs SERDE sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC.

Vairāk informācijas par organizatoriem:
Mākslinieku rezidenču centrs SERDE
Serdes mājaslapa.
Serdes Facebook lapa.

Jauno mediju kultūras centrs RIXC
RIXC Facebook lapa.
RIXC profils Twitter.
RIXC profils Vimeo.
RIXC mājaslapa.

RIXC Mediju telpas izstāžu programmu 2013 atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Projektu “Elektroniskie rokdarbi” atbalsta arī Nordic Culture Point un Aizputes novada dome.

RIXC Mediju telpas izstāžu programmā 2013 turpmāk – Liepājas jauno mediju mākslinieku “Showcase” un izstāde “Sintētiskā daba”, Irīnas Špičakas radošās darbnīcas sadarbībā ar “Skaņu mežu” un “Māksla+Komunikācija 2013” festivāla performances. Sekojiet informācijai RIXC Facebook lapā!